Gebiedsontwikkeling Land van Thorn

locatie:Thorn-Wessem-Heel
type:Verkenning integrale gebiedsontwikkeling
jaar:2009-2011
Land van Thorn is een studie naar mogelijkheden voor integrale gebiedsontwikkeling binnen de gemeente Maasgouw. In opdracht van Transforum, Gemeente Maasgouw en GOML is samen met marktpartijen en diverse experts gewerkt aan deze haalbaarheidsstudie. Speerpunten hierbij zijn verbinden, netwerken, diversiteit en synergie. Thorn en omgeving bezitten veel ontwikkelingspotentieel vanuit de natuurlijke omgeving, rijke geschiedenis en ligging in de nabijheid van Maas en Maasplassen.

De studie geeft allereerst inzicht in de positionering van deze lokale kansen binnen het bovenregionaal schaalniveau. Resultaat is de profilering van watergebonden ontwikkelingen zoals ontwikkeling van natte natuur, watergebonden permanente- en vakantie woningen, grootschalige dagrecreatieve voorziening, een fijnmazig netwerk van kleinschalige leisure activiteiten met verbindingen over water en land. De juiste ruimtelijke, functionele, operationele en programmatische samenhang is vervolgens essentieel voor de ontwikkeling van een aantal plekken met dagrecreatieve voorzieningen naar een gebied voor verblijfsrecreatie met allure.

Om concreet invulling te geven aan deze visie is voor een gebied van 1250 ha. een ruimtelijk landschapskader opgesteld dat de natuurlijke, cultuurhistorische, infrastructurele structuren schets voor de toekomst. Binnen dit landschapskader zijn samen met de marktpartijen vijf bouwstenen gedefinieerd. Dit zijn ontwikkellocaties die door hun onderlinge samenhang het hele gebied een enorme impuls zullen geven in de richting van Land van Thorn hét gebied voor meerdaagse water en verblijfsrecreatie.

Ontwikkelingsrichtingen die worden genoemd zijn verblijfs- en dagrecreatie in en rondom Daelzicht, poort en transferiumfuncties rondom de A2 Maasbrug en NSI, comfortships/ nautisch wonen en verblijven in de Mauritshaven, bijzondere woonvormen, (indoor) waterrecreatie in de Groeskamp, cultuur/natuur en gezondheid rondom Thorn.
  • Afbeelding Gebiedsontwikkeling Land van Thorn 1
  • Afbeelding Gebiedsontwikkeling Land van Thorn 2
  • Afbeelding Gebiedsontwikkeling Land van Thorn 3
  • Afbeelding Gebiedsontwikkeling Land van Thorn 4
  • Afbeelding Gebiedsontwikkeling Land van Thorn 5
  • Afbeelding Gebiedsontwikkeling Land van Thorn 6
  • Project link Project link 2